Административно звено  за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:

  •   Наименование на звеното:    НУ “Иларион Макариополски” - канцелария на училището, първи етаж 

  • Адрес :                                                    ул. "Паисий Хилендарски" № 2, град Елена 5070

  • Адрес на електронна поща:    nu_elena@abv.bg

  • Телефон:                                    06151/62 47;  0894483899

  • Работно време:                                от 8:00 до 16:30 часа

 

Бланка-образец за заявление за достъп до обществена информация 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация

  Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация.  Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.

  При упражняване на правото си на достъп до обществена информация,  лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес,  както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.

  При упражняване правото им на достъп,  администрацията на учебното заведение, не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,  религия, образование, убеждения, политическа принадлежност,  лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Ред и условия за повторно използване на информация

     За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава IV от ЗДОИ. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето та решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация. Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация 

 

Годишни отчети по чл.15, ал.2 от ЗДОИ

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 

Правомощия на директора

Календар

 

Контакти