История

На 17 юни 1925 година се чества в града и страната 50 -годишнината от смъртта на Иларион Макариополски и е  ,,положен основният камък на паметника – училище“.  На тържеството представител на Министерството на просветата е професор С. С. Бобчев.  Изгражда се комитет ,,Иларион Макариополски“, който набира средства за построяването на училищната сграда. Населението дарява пари, жито, вълна, а Марийка и Иваничка Калчеви подаряват две къщи. Планът на училището – паметник е изработен от бележития еленчанин архитект Юрдан Миланов.  Училището е окончателно завършено и предадено на 25 септември 1937 година. 


През 60 години на миналия век започва бърз миграционен процес в Еленския край. 
Като следствие от него намалява броя на учениците и това води до обединяване на средния и горен курс на обучение. То се извършва в учебната 1963/64 година. Първоначалното училище, / начален курс /, който се е обединил с прогимназията / среден курс / в основно училище през 40-те години, се отделя в НУ ,, Иларион Макариополски “ с директор Васил Търсанков.  След една учебна година училището се премества в сградата, която е построена като паметник на видния възрожденец  Иларион Макариополски.  


От отделянето на Началното училище в самостоятелна сграда, когато патрон става Иларион Макариополски, всяка година на 19 април се чества празника на училището. Той е свързан с отбелязването на Великденската акция – дело на Иларион Макариополски. 


Много важно място в работата на училището през годините след 1965 заема квалификацията на учителите. Провеждат се конференции с научни ръководители от ИУ град Варна. Някои от темите, по които работят учителите са: ,, Работа с художествените текстове в начален курс ”, „Словесното рисуване като форма на работа ”, ,,Системна работа с текстовите задачи по математика“ и др. Не по-малко внимание се отделя на възпитателната работа с учениците, като често се правят открити занятия.  Дълги години НУ ,,Иларион Макариополски“ е базово училище към ИУ град Варна за Община Елена и Община Златарица. 


През 2006/2007 г. е оборудван и открит компютърен кабинет. През 2013 г. по НП „ИКТ в училище“ е оборудван с нови компютри.
През учебната 2007/2008 г. НУ „Иларион Макариополски“ работи по  проект „ ОТКРИЙ СЕБЕ СИ“ по НП „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”.


От 2012 г. училището участва в ПРОЕКТ BG 051 PO 001 - 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.


От учебната 2012/2013 г. е оборудвано помещение за хранене на учениците на целодневно обучение, като им се осигурява безплатен обяд.
В периода  2011 -2015г. участва в проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
От 5 години училището участва по програма към Държавен фонд „Земеделие“ - ,,Училищен плод“-осигуряване на плодове и зеленчуци за децата и учениците от начален курс на обучение.

От 2004 година е учредена награда „Бонка и Иван Кършеви“ в памет на изявените учители и обществени дейци от град Елена. Тя включва грамота и парична награда, с които се удостояват ученици, които през учебната година са постигнали отлични резултати в училище, активно са участвали в училищни и общински изяви и достойно са представили нашия град и нашето училище.


Наградата, носеща името на Бонка и Иван Кършеви, е учредена от тяхната дъщеря Жана Кършева и се връчва от техните наследници  Боряна Млъзева и Дилян Млъзев. 


За 13 години, вече 52-ма ученици от НУ „Иларион Макариополски” са удостоени с наградата. Първите от тях вече са абитуриенти и поемат по своя житейски път. Други учат в престижни училища в страната.
Голяма част от учениците учат в нашия град, но всички те, достойно го представят в цялата страна. 
Това доказва, че огънят запален от Кършовския род гори и в сърцата на нашите талантливи деца! 


От създаването на училището до днес като директори работят: Васил Търсанков, Руска Василева, Иваничка Ангелова, Дорка Димитрова-Велева, Анета Ламбурова, Мирослав Лазаров, Красимира Кожухарова, Ивелина Обретенова, Анета Ламбурова.
Днес НУ „Иларион Макариополски ” под ръководството на Анета Ламбурова, директор на училището, работят 15 души педагогически и непедагогически персонал, 95 ученици, разпределени в 5 паралелки от І до ІVІ клас и 3 ПИГ. От 2000 г. училището е средищно с целодневна организация на учебния ден. За тяхното обучение и възпитание се грижат квалифицирани педагози. 


 

Календар

 

Контакти