ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 3 и чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от МОН, обн. в ДВ, бр. 75 от 27. 09. 2016 г.,

Ви каня на Общо събрание на родителите.

І. Дневен ред на събранието:

1 т.Определяне броя на членовете на Обществения съвет       

2 т. Определяне на мандата на Обществен съвет.

2 т. Избор на представители на родителите в Обществения съвет.

ІІ. Дата на събранието:    07. 12. 2022 г.

ІІІ. Начален час за провеждане на събранието: 17.30 ч.

ІV. Място на събранието:  училище

При липса на кворум Общото събрание на родителите ще се проведе на същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Уведомявам Ви, че можете да се запознаете с дейността на Обществения съвет на сайта на училището -  http://nu-elena.eu/

Календар

 

Контакти