ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 - ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

            От учебната 2019/2020 година НУ „Иларион Макариополски” работи по проект „Образование за утрешния ден”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

            Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

Основната цел на проекта е въвеждане, поддържане и популяризиране и насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. Специфичните цели на проекта са:

1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

В нашето училище е създаден един клуб по интереси за „основно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности; „Моят компютърен свят“, в който участват 12 ученици от I и II клас.  Ръководител на клуба е г-жа Цветка Зуркова.

В края на обучението си, всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, получава удостоверение

Учебна 2019-2020 година

Календар

 

Контакти