НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които се реализират по време на програмата, допринасят за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. За да развиват своите способности във всяка една област, децата и учениците трябва да използват различни активности, да водят здравословен начин на живот, да умеят да работят в екип. Осъществяването на програмата насърчава възстановяването на комуникацията между учениците, допринася за обогатяването на тяхната култура, стимулира работата им в екип, създава условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

ОБЩА ЦЕЛ: Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно нравственото и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща подкрепа;

• опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности;

• придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им личностна реализация и за активния им граждански живот в съвременните общности;

• укрепване на емоционалното и физическото здраве на учениците и учителите.

РЕЗУЛТАТИ:

 • подобрено емоционално и физическо състояние на учениците, подобрени комуникационни умения и повишена социална активност;

• засилен интерес от страна на ученици и учители за съвместна работа и комуникация в условията на извънучилищна и на несемейна среда;

 • реализирани дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на учениците.

НУ „Иларион Макариополски“ участва в НП „Отново заедно“ с организиран летен лагер в к.к.Слънчев бряг. С огромната помощ и организация от страна на Туристическа агенция „МОДЕРАТО ТУРС““ Велико Търново,  11 ученици с ръководител г-жа Нели Петкова, се включиха  в богатата и изключително разнообразна програма от дейности в дните от 5 до 10 август 2021 г. Вълнуващите преживявания, активното участие в спортните игри и морски приключения, екскурзиите до Несебър и Созопол, срещата с морето и танците до късно в топлите вечери, създадоха задружен екип, нови приятелства и много хубави спомени.

Календар

 

Контакти