Квалификация на педагогическите специалисти

Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой на педагогическите специалисти, заяви желание за участие

„Стимулиране на активно учене чрез използване на интерактивни методи в начален етап“

онлайн обучение  07.06.2022 г. от 13:00 часа

Изкуства БГ - Клет България

7
"Как да направим ефективен преговор по английски език" онлайн обучение 08.06.2022 г. от 16:00 часа Union Press - Macmillan education 1
"Методи и подходи за работа с деца в риск" НЦПКПС гр.Банкя 22-24.07.2022 г.

14:00 часа

12:30 часа

НП "Мотивирани учители и квалификация" 1
           
           
           

 

Календар

 

Контакти