ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 “УСПЕХ ЗА ТЕБ”

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира от министерство на образованието и науката (МОН) по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), с общ бюджет в размер на 151 123 000 лева. НУ „Иларион Макариополски“ гр. Елена е включено в списъка на класираните училища, които ще участват в техническо и финансово изпълнение на проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“. През учебната 2023/2024 г. в рамките на проекта в училището се изпълняват дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания  за трайно приобщаване в училищното образование. Предвидени са допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп до трайно приобщаване в училищното образование за ученици от първи до четвърти клас, които срещат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по  учебните предмети български език и литература и математика. Организират се и групи за извънкласни дейности, които ще работят през лятото.

Календар

 

Контакти