Проект BG05M2OP001-2.0040004 - ТВОЯТ ЧАС - 2016-2017

 

     През учебната 2016/2017 година НУ „Иларион Макариополски” работи по проект „Твоят час”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез  Европейските  структурни и инвестиционни  фондове. Проектът е насочен към всички ученици, като целта е развитие на уменията им за учене, творческите и спортните им способности в различни тематични области, преодоляване на образователни дефицити и повишаване на мотивацията им за учене.
    В проекта са включени 78 ученици, разпределени в  8 групи за извънкласни дейности по интереси: Група за модерни танци “Дъга“ с ръководител Нели Петкова, Вокална група „Звънчета“ с р-л Цв. Зуркова, Арт ателие с р-л Ив. Ангелова, Група за народни танци „Фолклорна магия“ с р-л Н. Петкова, Група по английски език с р-л Ив. Обретенова, „С фантазия и сръчност да сътворим красота“ с р-л Мария Стефанова, „Млад турист изследовател“ с р-л Евгения Николова и групата „Пиша и чета добре“ с р-л Стефка Русева.

 

...

Календар

 

Контакти