Прием

Утвърден училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

 

       Във връзка с чл.143 ал.1 от ЗПУО, чл.42 и чл. 44 ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след становище на Обществения  съвет е утвърден училищен план-прием за ученици в първи клас  за учебната 2023/2024 г., както следва:

1.   Брой на паралелките в I клас – една паралелка;

2.   Брой на местата в паралелката в I клас – съгласно чл. 53 и чл. 61, ал. 4, т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

3.    Свободни места в останалите класове:

            – II клас – 4 свободни места

              ІІІ клас – 9 свободни мeста;

            – ІV клас – 6 свободни места.

4.    Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, ІІІ и ІV клас.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД ПРИЕМ

Календар

 

Контакти